Taca | Política de Privacitat
21856
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-21856,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.1, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE) i amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines Web localitzables sota el domini “taca.cat”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc web”), propietat de CONSTRUCCIONES TACA 2014 S.L (d’ara endavant Taca), companyia mercantil amb domicili social en C/ de la Font de Canaleta, 25, 08207, Sabadell constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona i amb C.I.F. nº B-66.775.081.

L’accés al Lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a continuació. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

OBJECTE DE LES CONDICIONS
Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc web. Taca es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Taca pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc web.

CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB
A través del Web de Taca, s’ofereix als usuaris l’accés a diversa informació sobre els serveis que comercialitza, definits en els corresponents mòduls de productes.

Igualment, els usuaris podran accedir a continguts informatius sobre pentinats i estàtica així com tractaments relacionats.

Informació subministrada per tercers
El Lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de Taca en els quals existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de l’anterior, la remissió per part de tercers d’informacions i/o continguts a les seccions d’accés públic aquest Lloc web a través de correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de Taca d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’usuari en el Lloc web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia.

L’usuari reconeix i accepta que Taca pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a la disposició de tercers en el Lloc web sempre que sigui:

  • requerit per a això per les autoritats i organismes competents;
    necessari per fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars;
    convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets; o
    convenient o necessari per protegir els legítims interessos de Compte , els seus usuaris i el públic en general.

Registre
Taca podrà exigir per a l’accés a determinats Continguts i/o Serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

  • facilitar les dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i
    actualitzar les dades de registre perquè aquests segueixin sent veraços, exactes i complets.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que Taca es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

Obligacions de l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts que Taca ofereix i no emprar-los per a:

Realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, contràries a la bona fe, la moral i l’ordre públic, als usos, i/o que infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’Ordenament Jurídic aplicable.
Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, o que atemptin contra els drets humans.
Introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Taca, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
Transmetre a tercers no autoritzats els nom d’usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d’una usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament a Taca, el qual es reserva el dret a modificar per a la protecció del servei.
Posar a la disposició dels altres usuaris, enviar per correu-i o, d’alguna manera transmetre, qualsevol contingut que, d’acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, no està autoritzat a transmetre (tals com a informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual té un deure confidencialitat).
Transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per a això.
Així mateix, es prohibeix expressament als usuaris a reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per a finalitats comercials, qualsevol secció del servei, ús o accés al mateix.

Limitació de la responsabilitat
Determinada informació inclosa en la Web de Taca ha estat aportada per terceres persones, o obtinguda de fonts d’informació alienes a Taca.  Taca  no es responsabilitza de la veracitat dels continguts o de les errates que puguin derivar-se d’aquesta informació.

Dins de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres Web respecte dels quals Taca no té control i de que el seu contingut no es fa responsable. D’igual forma Taca no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines Web a les quals l’usuari accedeixi a través del seu Web.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si escau, poguessin derivar-se de l’accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtinguda a través de l’ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar dita material.

Així mateix, Taca no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

Taca no serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar els serveis objecte de les presents condicions generals d’ús, en casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables al mateix. Tampoc serà responsable Taca de l’inadequat ús del servei com a conseqüència de labors de manteniment, o una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari, o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.

Cessió a tercers
L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts els drets i obligacions establerts en aquestes Condicions Generals i, si escau, en les Condicions Particulars.

Taca podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumides en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercer part, entenent-se per mitjà de la present clàusula que l’usuari atorga autorització suficient a aquest efecte

LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre Taca i l’Usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola i es dirimiran en els Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Taca  i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.

Les seves dades s’incorporaran a un fitxer sota responsabilitat de Taca, en cas que hagi atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè se’n pot donar de baixa en qualsevol moment.

Barcelona, Maig 2018